Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

parampam
19:51
parampam
19:51
parampam
19:08
3836 18bf
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viamaardhund maardhund
parampam
19:00
9055 d87e
Reposted frommglakarbolowa mglakarbolowa viaPoranny Poranny
parampam
18:54
3162 e173
Reposted fromPoranny Poranny viaPoranny Poranny

November 24 2017

parampam
17:50
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasleeplessy sleeplessy
parampam
17:49
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatarczyn tarczyn
parampam
17:49

November 23 2017

parampam
19:33
9214 1d6f
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialexxie lexxie

November 22 2017

parampam
16:59
1996 73d5 500
Reposted fromwentyl wentyl viaPoranny Poranny

November 19 2017

parampam
11:23
2192 318e

Warszawa poza zasięgiem czasu
parampam
11:23
2192 318e

Warszawa poza zasięgiem czasu

November 17 2017

19:07
3850 4ff1 500
Reposted frommistyfalcon mistyfalcon viaPoranny Poranny

November 16 2017

19:28
3657 fcfe 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaPoranny Poranny
parampam
19:28
8007 03ae
Reposted from777727772 777727772 viaPoranny Poranny
parampam
19:24

November 08 2017

parampam
17:59
Myślę, że kluczową informacją do zdjęcia powinien być fakt, że to namalowali na wejściu do V LO i uczniowie codziennie zmagają się z tytułowym  przesłaniem Hartwigowej ;)

November 05 2017

parampam
15:09
Jestem mistrzem przykrywania problemów. 
Trzeba z tym skończyć, zmierzyć się z tym wszystkim i zmienić swoje życie.
Nadchodzi następny level.
parampam
10:44
Reposted fromvolldost volldost vianoisetales noisetales
parampam
10:34
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl